دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
تصویر حساب های بانکی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو

حساب های بانکی شرکت

حساب های بانکی شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص)

حساب جاری شرکت

شماره حساب جاری:

۸۰۵-۴۰-۲۶۸۹۱۵۵-۱

به نام شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) نزد بانک سامان شعبه پاسداران (کد شعبه ۸۰۵) می باشد.

با شماره شبا:

IR32-0560-0805-0400-2689-1550-01

حساب کوتاه مدت شرکت

شماره حساب کوتاه مدت:

۸۰۵-۸۱۰-۲۶۸۹۱۵۵-۱

به نام شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) نزد بانک سامان شعبه پاسداران (کد شعبه ۸۰۵) می باشد.

با شماره شبا:

IR66-0560-0805-8100-2689-1550-01

شماره کارت بانکی شرکت

شماره کارت بانکی:

۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۸۸۹-۴۲۸۲

به نام شرکت نگرش اندیشمندان پیشرو (سهامی خاص) نزد بانک سامان شعبه پاسداران (کد شعبه ۸۰۵) می باشد.